Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Myndigheter ska fördjupa sitt arbete med barnets rättigheter

Publicerad

Kunskapslyftet för barnets rättigheter förlängs och fördjupas. Regeringen har beslutat att åtta nya myndigheter ska delta och ytterligare två myndigheter kommer få fördjupade uppdrag för att stärka sitt arbete med den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i särskilt angelägna barnrättsfrågor.

Att öka kunskapen om barnets rättigheter bland statliga myndigheter, kommuner och regioner är en förutsättning för att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken och för att barn ska tillgodoses sina rättigheter. Regeringens kunskapslyft för barnets rättigheter pågår sedan 2017 och syftar till att höja kunskapen och stärka kompetensen om barnets rättigheter och i synnerhet barnkonventionen hos offentliga aktörer.

Regeringen har beslutat att åtta nya statliga myndigheter ska delta i arbetet under 2021. Under perioden 2017–2020 har 17 andra myndigheter deltagit i kunskapslyftet. De nya myndigheterna får i uppdrag att stärka sitt arbete med att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter. Myndigheter som deltagit tidigare år har till exempel utarbetat handlingsplaner och strategier för hur barnrättsarbetet ska bedrivas och genomfört kompetensutvecklande insatser för såväl chefer som medarbetare.

Barnombudsmannen får i uppdrag att under 2021 och 2022 fortsätta stödja statliga myndigheter i arbetet med att säkerställa den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter. Inom uppdraget har Barnombudsmannen tidigare bland annat tagit fram en webbutbildning om barnkonventionen, webbseminarier samt ett digitalt processtöd som kallas Barnrättsresan.

Två myndigheter som tidigare deltagit i kunskapslyftet får fördjupade verksamhetsanpassade uppdrag i särskilt angelägna barnrättsfrågor under 2021. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska ta fram och sprida informationsmaterial till familjerättssekreterare och familjerådgivare på kommunal nivå. Materialet ska syfta till att öka kunskapen om barnkonventionen med särskilt fokus på barnets rätt att komma till tals (artikel 12) och bedömningen av barnets bästa (artikel 3). Jämställdhetsmyndigheten ska fortsatt fokusera på att stärka arbetet för att motverka utnyttjande av barn och unga genom köp av sexuella handlingar och att barn utsätts för människohandel. I uppdraget ingår även att synliggöra utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har ett uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner. Det uppdraget kommer att fortsätta.

Nya myndigheter i kunskapslyftet för barnets rättigheter

Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Försäkringskassan, Konsumentverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens kulturråd och Statens medieråd.

Myndigheter som tidigare deltagit i kunskapslyftet

Boverket, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Skolinspektionen, Skolverket och Åklagarmyndigheten.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.