Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya uppdrag till Skolverket i regleringsbrevet för 2021

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021. Beslutet innebär att myndigheten får flera nya uppdrag, bland annat gällande en mentorsutbildning för nyexaminerade lärares introduktionsperiod, en rekryteringsutbildning för blivande rektorer, nationell samordning av undervisningen i minoritetsspråk samt tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp.

Regeringens arbete med att säkra tillgången till relevant kompetensutveckling för förskollärare, lärare och rektorer fortsätter. Skolverket får nu i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för fortsatta förberedelser av de framtida professionsprogrammen. Insatserna ska bland annat innefatta en mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod, en rekryteringsutbildning för blivande rektorer och kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2022.

Skolverket får också i uppdrag att lämna förslag på hur en nationell samordning av undervisningen i nationella minoritetsspråk inom skolväsendet kan organiseras så att undervisningen i språken stärks. Utifrån de fem nationella minoritetsspråkens och de olika skolformernas förutsättningar ska myndigheten föreslå hur ökad tillgänglighet till och bättre kvalitet i undervisningen i nationella minoritetsspråk kan uppnås och organiseras på skolområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2021.

Myndigheten ska också ta fram stödmaterial för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp i skollagen. Syftet är att åstadkomma en mer likvärdig tillämpning hos barnens och elevernas hemkommuner och hos enskilda huvudmän i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, så att barn och elever får det stöd de har rätt till. I uppdraget ingår att tillgängliggöra den rättspraxis som finns avseende tilläggsbelopp och förtydliga vilka krav som bör ställas både på ansökan och utredning om rätten till tilläggsbelopp. För att stärka likvärdigheten och skapa ökad trygghet för elever med behov av extraordinära stödinsatser ska Skolverket återkomma med en analys över utvecklingen kring hantering, beviljanden och bedömningar av tilläggsbelopp till fristående resursskolor. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2021.

Presskontakt

Björn Fridén
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet