Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Överlämnande av utredning om utvinning av metaller och mineral från alunskiffer

Publicerad

Enhetschefen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län Helén Leijon har varit särskild utredare och överlämnade idag sin utredning om hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas.

I enlighet med utredningens direktiv redogör betänkandet för förslag till skärpning av regelverket samt en kunskapssammanställning om miljörisker förknippade med utvinning från alunskiffer. Under arbetets gång har förslag från andra relevanta utredningar som är under beredning beaktats.

Utifrån den analys som har genomförts inom ramen för utredningen föreslås vissa regelskärpningar som bedöms innebära att högre krav ställs på den verksamhetsutövare som planerar utvinning från alunskiffer. De föreslagna regelskärpningarna innebär exempelvis att den som ska få en koncession för bearbetning i alunskiffer måste vara lämplig för detta och att ansökningar om undersökningstillstånd eller koncession som avser alunskiffer måste innehålla uppgift om detta.

Utredningen föreslår därutöver olika kunskapshöjande åtgärder vad gäller alunskiffer.

Förslaget kommer nu att remitteras och därefter beredas i Regeringskansliet.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00