Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Proposition om ändringar i minerallagen med anledning av coronapandemin

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en proposition med förslag om ändringar i minerallagen med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen. Ändringarna innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020, men som inte omfattades av lagändringarna som trädde i kraft då, och som fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 ska förlängas med ett år.

Svensk gruv- och mineralnäring har stor betydelse för Sverige som nation, både i det regionala och det lokala perspektivet, men även utanför Sveriges gränser. Det handlar om råvaruförsörjning, arbetstillfällen, välfärd och utveckling av ny teknik för en grön omställning.

Ändringarna i minerallagen (1991:45) innebär även att giltighetstiden ska förlängas med ett år för undersökningstillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som tidigare har förlängts genom att det visats att ändamålsenlig undersökning har utförts eller för att tillståndshavaren har godtagbara skäl till att undersökning inte har skett och dessutom gjort sannolikt att området kommer att undersökas under den tid som ansökningen avser.

Giltighetstiden ska förlängas med ett år även för tillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som tidigare har förlängts genom att det visats att det finns särskilda skäl för förlängning.

Bestämmelserna ska inte gälla undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00