Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen har besvarat EU-kommissionens konsultation om en taxonomi för att underlätta identifiering och jämförelser av miljömässigt hållbara investeringar

Publicerad

Sverige har varit ett av de mest pådrivande länderna i att EU ska ta sig an hållbarhet inom kapitalmarknadsunionen och har därefter tagit en aktiv roll även i taxonomiförhandlingarna. På fredagen lämnade regeringen sina synpunkter på det omfattande förslag till delegerad akt för taxonomi som EU-kommissionen haft på konsultation under de senaste fyra veckorna.

Regeringen stödjer det övergripande syftet med taxonomin, vilket är att skapa gemensamma referenser för vilka verksamheter som ska betraktas som miljömässigt hållbara på finansmarknaden och skapa en gemensam EU-marknad för gröna finansiella produkter.

Regeringen anser att det är mycket angeläget att taxonomin bidrar till klimatomställningen och att den inte resulterar i att ambitiösa aktörer som planerar för en omställning mot nollutsläpp till 2050 får svårare att genomföra sina investeringar. Kommissionens utkast till delegerad akt innehåller på vissa områden väsentliga brister som regeringen nu påtalar i svaret på konsultationen. I korthet lyfter regeringen fram följande aspekter i sitt konsultationssvar:

  •  De krav som ställs för att en verksamhet inte direkt ska skada något miljömål bör inte vara striktare än hållbarhetskrav som ställs i existerande lagstiftning. Den delegerade akten måste alltså bygga på existerande sektorslagstiftning.

  • Regeringen anser att kriterierna i vissa fall inte stämmer överens med kraven som ställs i taxonomiförordningen. Det handlar om viktiga verksamheter som inte finns med, t.ex. livsmedelsframställning samt infångning och lagring av koldioxid. Det handlar också om avsteg från principen om teknikneutralitet, exempelvis i fråga om förnybar energi, skogsbruk och byggnader.

  • Slutligen riskerar taxonomins kriterier i vissa fall att bli striktare för företag inom EU än för företag utanför EU då man förlitar sig på nationella regelverk med varierande kvalitet och uppföljning.

Regeringen har under arbetet med konsultationssvaret, liksom under förhandlingen av förordningen, fört en aktiv dialog med kommissionen och andra medlemsstater. Regeringen har också beaktat synpunkter från olika aktörer.

Närmast kommer kommissionen att ta ställning till de synpunkter som kommit in från medlemsländer och andra intressenter. Enligt förordningen ska kommissionen besluta om akten senast den 31 december. Regeringen bedömer dock att det kommer att dröja en tid in på det nya året för att kommissionen ska hinna med att bearbeta de synpunkter som nu inkommer från respektive länder och för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt.

Efter kommissionens beslut startar en tidsfrist på 4 månader då ministerrådet och EU-parlamentet kan invända som kan förlängas ytterligare två månader. Regeringen kommer att ta ställning till den delegerade akten när den delgivits rådet.

Läs mer om taxonomin samt frågor och svar på regeringen.se

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.