Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen tillsätter samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten

Publicerad

Flera större företagsetableringar och företagsexpansioner har på senare tid attraherats till Norrbottens och Västerbottens län. Omfattande insatser genomförs för att ta tillvara de möjligheter som etableringarna och expansionerna innebär. Regeringen har därför beslutat att ge en samordnare i uppdrag att främja koordineringen i arbetet med insatser av betydelse för större företagsetableringar och företagsexpansioner i de båda länen.

Bland de större etableringarna och expansionerna i Norrbottens och Västerbottens län finns Hybrit Development AB, Northvolt AB, Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags omvandlingsplan och utvecklingen av Boliden Aktiebolags återvinningsanläggning i Rönnskär.

– Dessa etableringar och expansioner skapar stora möjligheter för regional utveckling, tillväxt och konkurrenskraft samt förväntas även få stor positiv påverkan på den gröna omställningen av samhället, industrins klimatomställning och för att främja en cirkulär ekonomi, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Etableringarna och expansionerna utgör komplexa processer som innefattar mångfacetterade insatser på olika nivåer inom exempelvis kompetensförsörjning, infrastruktur och bostäder. Regeringen ser därför behov av en samordnare som kan fungera som en länk mellan berörda aktörer och som kan bidra till att de insatser som görs på nationell, regional och lokal nivå är koordinerade och kompletterar varandra på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ska fokusera på de områden där störst behov av samordning finns baserat på utmaningarna i respektive fall.

Till samordnare utses Peter Larsson, seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Han ska genomföra uppdraget i nära samverkan med Region Norrbotten och Region Västerbotten, berörda kommuner, länsstyrelserna i de båda länen och Tillväxtverket. Samordnaren ska även inhämta kunskap och erfarenheter från Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Sveriges geologiska undersökning och Naturvårdsverket samt andra myndigheter som bedöms vara relevanta. Vidare ska samverkan ske med näringslivet, arbetsmarknadens parter, Samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och livslångt lärande samt andra berörda aktörer.

Samordnaren ska löpande informera Näringsdepartementet om uppdragets genomförande samt slutredovisa uppdraget senast den 30 november 2022.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.