Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen vill göra det straffbart att uppmana någon till självmord

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en propo­sition till riks­dagen med förslag som innebär att det blir straffbart att upp­mana eller på något annat liknande sätt påverka en person att begå självmord.

I propositionen föreslås att det införs en ny straff­bestäm­melse med två nya brott, upp­maning till själv­mord och oaktsam upp­maning till självmord. För att en upp­maning till själv­mord ska vara straffbar krävs att det finns omstän­dig­heter i det enskilda fallet, till exempel att måls­äganden lider av psykisk ohälsa, som inne­bär att det finns en förhöjd fara för ett själv­mord. För oaktsam upp­maning räcker det att gärnings­personen är oaktsam till de omstän­dig­heter som innebär att det finns en för­höjd fara för själv­mord.

Prop. 2020/21:74En särskild straff­bestäm­melse för upp­maning till självmord

- Insatser för att förebygga psykisk ohälsa och självmord är prioriterade för regeringen. Att någon tar sig rätten att uppmana en annan person att ta sitt liv är ett hänsynslöst agerande som kan leda till allvarliga konsekvenser och vi föreslår därför att det ska vara straffbart,säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Straffet för uppmaning till självmord föreslås vara fängelse i högst två år och för oaktsam uppmaning till självmord, böter eller fängelse i högst sex månader.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh