Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om lokal närvaro till Arbetsförmedlingen

Publicerad

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för 2021. Myndigheten får bland annat i uppdrag att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en likvärdig service i hela landet. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den huvudsakliga styrningen av Arbetsförmedlingen finns i myndighetens instruktion. I det årliga regleringsbrevet kan regeringen utöver detta ange prioriteringar och närmare styrning för det kommande året. För 2021 får Arbetsförmedlingen bland annat följande uppdrag.

Säkerställa lokal närvaro och likvärdig service

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att säkerställa en ändamålsenlig och väl fungerande lokal närvaro. Arbetsförmedlingen får även i uppdrag att redovisa hur myndigheten ska säkerställa tillgängligheten avseende kontakter och möten med myndigheten och hur en likvärdig service säkerställs i hela landet, även i kommuner där Arbetsförmedlingen saknar egna kontor. Det ska säkerställas att arbetslösa som behöver stöd ska få det.

I detta arbete ska Arbetsförmedlingen:

  • säkerställa goda möjligheter för arbetslösa att komma i kontakt med myndigheten och ge möjlighet att vid behov boka fysiska möten,
  • säkerställa en operativ samverkan med kommuner i individärenden samt tydligt definierade och väl fungerande kontaktvägar i varje kommun,
  • säkerställa en strategisk samverkan med kommunerna och andra aktörer,
  • främja lokala projekt i samverkan,
  • säkerställa kunskap om lokal och regional arbetsmarknad, samt
  • säkerställa ändamålsenliga arbetsgivarkontakter, även genom fristående matchningsaktörer.

Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen den senast den 15 juni 2021 och den 1 oktober 2021. Till slutredovisningen den 1 oktober 2021 ska Arbetsförmedlingen även beskriva hur myndigheten ska kunna öka den fysiska närvaron i glesbygdskommuner.

Förbereda för reformeringen av myndigheten

Arbetsförmedlingen ska förbereda genomförandet av reformeringen av myndigheten inför det att regeringen fattar beslut om den närmare utformningen av det reformerade systemet. Det huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden för ikraftträdande under slutet av 2022. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att det i myndigheten finns en ändamålsenlig genomförandeorganisation som skapar förutsättningar för ett successivt genomförande av reformeringen, samt särskilt utveckla viktiga beståndsdelar för det kommande systemet som ersättningssystem till fristående aktörer, digital infrastruktur informationsutbyte, arbetssätt och system för kontroll av individersättningar samt arbetsmarknadspolitiska bedömningar.

Utvecklade matchningstjänster

Arbetsförmedlingen har tidigare fått i uppdrag att införa utvecklade matchningstjänster under 2020 för att dra lärdomar inför ett kommande reformerat system. Inriktningen för tjänsterna är att de bland annat ska svara mot behov hos breda grupper av arbetssökande samt att ersättningarna till fristående aktörer ska vara kostnadseffektiva, huvudsakligen resultatbaserade och tydligt differentierade utifrån hur långt från arbetsmarknaden deltagarna står. Dessa tjänster ska nu kontinuerligt öka i omfattning samtidigt som förutsättningar för kvalitet, uppföljning och kontroll säkras. Arbetsförmedlingen ska samtidigt vidareutveckla ersättningsmodeller för att bidra till förbättrade resultat, mer varaktiga utfall och större kostnadseffektivitet i tjänsterna. Arbetsförmedlingen ska vidare se över tjänsterna i syfte att de kan tillhandahållas på ett effektivt sätt i hela landet, inklusive i mer glest befolkade delar av leveransområden.

Ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur de arbetar för att öka övergångarna bland ungdomar utan avslutad gymnasieutbildning till studier eller studiemotiverande insatser. I uppdraget ingår även att redovisa hur myndigheten ska säkerställa samverkan med kommunerna och andra relevanta aktörer. Arbetsförmedlingen ska också redovisa hur de arbetar med övriga arbetsmarknadspolitiska insatser i syfte att ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet ska få jobb eller komma närmare arbetsmarknaden.

I detta arbete ska Arbetsförmedlingen samråda med Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 april 2021.

Jämställdhetsintegrering i myndigheten

Arbetsförmedlingens verksamhet ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Detta ska ske genom jämställdhetsintegrering av verksamheten. Arbetsförmedlingen ska därför vidareutveckla styrningen av verksamheten så att ett jämställdhetsperspektiv genomgående införlivas i myndighetens beslutsfattande, på alla nivåer och i alla delar av de processer som påverkar kvinnor och män. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för 2022–2025.

För att utveckla vissa centrala områden inom arbetsmarknadspolitiken ska Arbetsförmedlingen även inom områdena subventionerade anställningar, arbetsmarknadsutbildning, upphandlade matchningstjänster och etableringsprogrammet analysera och redovisa identifierade jämställdhetsproblem, egna åtgärder för att minska problemen samt övriga förslag till lösningar. Arbetsförmedlingen ska också redovisa övriga vidtagna och planerade åtgärder för att kvinnor och män ska få likvärdig tillgång till stöd, särskilt bland utrikes födda samt resultatet av dessa åtgärder.

En slutredovisning ska göras senast den 14 oktober 2022 till regeringen.

Öka övergångar till reguljär utbildning

I syfte att fler arbetssökande ges förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden ska Arbetsförmedlingen öka antalet anvisningar att söka reguljär utbildning. Detta gäller för arbetssökande för vilka utbildning bedöms vara en förutsättning för att få och behålla ett arbete, särskilt dem som saknar gymnasial utbildning. Arbetsförmedlingen ska redovisa och analysera arbetet med bedömningar av vem som omfattas av utbildningsplikt, inklusive hur bedömningen hålls uppdaterad samt hur detta arbete förhåller sig till bedömningar rörande intensivåret.

Myndigheten ska även redovisa hur samverkan med kommuner och folkhögskolor har ägt rum, samt analysera eventuella hinder för övergångar till reguljära studier.

Arbetsförmedlingens redovisning ska också omfatta hur myndigheten har utvecklat sin studievägledning och information om studiestödssystemet samt hur myndigheten anvisat till att söka utbildning, särskilt yrkesutbildning, inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, eller motsvarande utbildning på folkhögskola.

Arbetsförmedlingen ska löpande informera Regeringskansliet samt redovisa uppdraget till regeringen den 20 april 2022.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00