Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att utreda distribution av nyhetstidningar i hela landet

Publicerad

Regeringen har idag gett Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) i uppdrag att utreda frågor om tidningsdistribution för att bidra till en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i hela landet.

Postdistribution av tidningar är viktig ur demokratisk synpunkt, inte minst i glesbygd. En situation med varannandagsutdelning av post skulle allvarligt försämra allmänhetens tillgång till tryckta nyhetstidningar i hela landet. MPRT ska därför utreda möjligheterna att genom upphandling eller på annat sätt säkerställa fortsatt distribution av posttidningar varje dag vid en varannandagsutdelning.

Myndigheten ska även lämna förslag på hur distributionsstödet kan utvecklas till att omfatta fler kategorier av tryckta nyhetstidningar för att säkerställa att stödet uppfyller sitt syfte.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2021.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg