Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Förbättrade möjligheter för hemmaladdning av elfordon

Publicerad

Regeringen ger i uppdrag till Energimyndigheten att föreslå åtgärder för att förbättra tillgången till laddning vid hemmet. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Boverket och Lantmäteriet. Det bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Närmare 90% av laddningen av elfordon sker vid hemmet eller på jobbet när bilen står parkerad. Förutsättningarna för hemmaladdning skiljer emellertid sig åt mellan olika boendeformer. För boende i flerbostadshus, för boende med parkering i en samfällighet eller för dem som parkerar på gatan är det idag ofta svårare att få tillgång till laddinfrastruktur än för boende i villa med egen parkering.

Regeringens uppdrag är brett och syftar till att ge en helhetssyn på de problem som idag föreligger samt att lägga fram skarpa förslag på hur tillgången till laddning kan förbättras.

- Det ska vara enkelt att ladda elbilar, också för dem som bor i flerbostadshus eller har gatuparkering. Vi ser hinder som ska lösas, säger energiminister Anders Ygeman.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2021.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Bakgrund

Riksdagen har antagit ett klimatmål för transportsektorn som innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Riksdagen har även beslutat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast 2045. En ökad elektrifiering av transportsektorn är en av flera åtgärder som behövs för att kunna uppnå de målen.

I regeringens klimatpolitiska handlingsplan anges att utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn. För att öka tillgången till hemmaladdning för boende i olika boendeformer angav regeringen i den klimatpolitiska handlingsplanen att en myndighet bör få i uppdrag att analysera om åtgärder behöver vidtas.

Regeringen har inlett ett arbete med att ta fram en elektrifieringsstrategi med utgångspunkt att bidra till förutsättningar för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering som bidrar till att uppnå klimatmålen 2030, 2040 och 2045. Regeringen har även tillsatt en elektrifieringskommission som bl.a. ska skynda på omställningen till elektrifiering av transportsektorn.