Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ny handlingsplan sätter fokus på hbtqi-personers psykiska hälsa

Publicerad

Idag har regeringen beslutat om en handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter under de kommande åren. Handlingsplanen gäller fram till och med 2023 men innehåller även strategiska insatser för att säkerställa det långsiktiga arbetet.

Ta del av regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Ett viktigt område i handlingsplanen är hbtqi-personers hälsa. Skillnaderna i hälsa mellan hbtqi-personer och den övriga befolkningen gäller i synnerhet psykisk hälsa. Att den psykiska hälsan är sämre bland hbtqi-personer konstaterades redan i Folkhälsoinstitutets kartläggning 2005 och situationen har inte förändrats nämnvärt sedan dess. Andelen som anger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande är dubbelt så stor bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella. Bland unga transpersoner, 15–19 år, har över hälften övervägt att ta sitt eget liv det senaste året. Det är fem gånger vanligare bland transpersoner att ha övervägt att ta sitt eget liv jämfört med genomsnittet i befolkningen. Studier visar att den högre psykiska ohälsan kan kopplas just till utsattheten för fördomar, diskriminering och våld på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet.

- Det är tydligt att hbtqi-personer har sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen och det måste förändras. En av de åtgärder regeringen nu vidtar är att vi öronmärker 4 miljoner till det förebyggande arbetet mot självmord till organisationer inom civila samhället som specifikt riktar sig till unga hbtqi-personer, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

I Sverige har hbtqi-personers lika rättigheter stärkts genom olika reformer de senaste årtiondena. Dessa reformer har bidragit till en ökad öppenhet i samhället. Det kvarstår dock utmaningar. Ännu idag känner många hbtqi-personer att de inte kan vara öppna med sin läggning eller identitet på jobbet och i skolan.

Genom handlingsplanen tar regeringen ytterligare steg för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen innefattar åtgärder inom ett flertal fokusområden som bland annat avser att motverka diskriminering, våld och andra kränkningar, ökad kunskap inom arbetslivet och om unga hbtqi-personers situation, psykiska hälsa samt en särskild satsning på arbetet med suicidprevention. Intersex-perspektivet är också inkluderat och åtgärder vidtas för ökad kunskap om intersexuellas situation och behov, såväl inom vården som i samhället i stort.

Till handlingsplanen tillförs 14 miljoner kronor per år fr.o.m. 2020 och för 2021 och 2022 beräknas en tidsbegränsad förstärkning på ytterligare 10 miljoner kronor per år.

Regeringens arbete med hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Regeringens arbete bedrivs sedan 2014 utifrån strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Strategin har lagt grunden för ett långsiktigt arbete inom fokusområdena våld, diskriminering och andra kränkningar, unga hbtqi-personer, hälsa, vård och sociala tjänster, privat- och familjeliv, kulturområdet samt det civila samhället. Handlingsplanen kompletterar den befintliga strategin och kraftsamlar arbetet med konkreta åtgärder för perioden 2020–2023. De befintliga fokusområdena är fortsatt av central betydelse men kompletteras nu med ytterligare två fokusområden: arbetslivet och äldre hbtqi-personer. Dessutom inkluderas asyl och migration i fokusområdet våld, diskriminering och andra kränkningar.

Presskontakt

Frida Färlin
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.