Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regelverket för Allmänna arvsfonden moderniseras

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om modernisering av regelverket för Allmänna arvsfonden. Med moderniseringen vill regeringen att lagen ska bli tydligare och mer lättöverskådlig bland annat för de organisationer som kan söka medel ur fonden. I lagrådsremissen lämnar regeringen flera förslag. Bland annat ska målgruppen för fonden utökas till att även omfatta äldre personer.

- Lagen om Allmänna arvsfonden har varit i kraft i över 25 år och har fungerat väl. Men det finns nu skäl att modernisera regelverket för att fonden även i framtiden ska vara ett relevant och rättssäkert sätt att förvalta arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar, säger socialminister Lena Hallengren.

I lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat att Allmänna arvsfondens ändamål ska breddas till att även främja verksamhet för äldre personer. Idag är ändamålet för Allmänna arvsfonden att främja ideell verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.  

Arvsfondsdelegationen tillämpar sedan tidigare en praxis där ett antal övergripande kriterier ska vara uppfyllda för att stöd ur fonden ska beviljas. Regeringen föreslår nu att dessa kriterier ska regleras i lag för att ge större tydlighet och ökad transparens. För att beviljas stöd från Allmänna arvsfonden gäller att verksamheten ska vara utvecklande och att målgruppen ska delta i planering och genomförande av verksamheten samt att verksamheten ska ha möjlighet att fortsätta efter att stödet ur fonden har upphört.

I lagrådsremissen föreslås därutöver bland annat ett lagstadgat krav på att en organisation inte får ha skulder hos Kronofogdemyndigheten, en skyldighet i lag att anmäla ändrade förhållanden och att Arvsfondsdelegationen får möjlighet att stoppa stöd som riskerar att inte användas till det som avses.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Fakta om Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden bildades genom ett beslut av 1928 års riksdag i samband med att kusiner och mer avlägsna släktingar uteslöts från arvsrätt. Kvarlåtenskap som inte övergick till en arvsberättigad släkting skulle i stället tillfalla en särskild fond, Allmänna arvsfonden. Närmare bestämmelser om Allmänna arvsfonden finns i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden och förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Arvsfondsdelegationen och Kammarkollegiet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot