Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regelverket för ombyggnad ska förtydligas

Publicerad

Idag uppfattas regelverket för ombyggnad krångligt och oförutsägbart. Bland annat uppfattas gränsen mellan vad som är ombyggnad, då kraven omfattar hela byggnaden och annan ändring för del av byggnaden som oklar. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt anslutande författningar.

Begreppet ”ombyggnad” är ett kriterium i plan- och bygglagen som påverkar om så kallade följdkrav kan ställas vid ändring av en byggnad. Ombyggnad definieras som en ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. Följdkrav kan till exempel. vara att åtgärder för energieffektivisering ska omfatta hela byggnaden och inte bara den del som åtgärden omfattar. När en fastighetsägare gör en stor investering genom att ändra byggnaden och förnya kan det vara motiverat ur ett samhällsperspektiv att samtidigt kräva att byggnaden i sin helhet rustas upp till en bättre standard.

Boverket ska redovisa uppdraget senast den 30 november 2021.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sophie Ahlstrand
Kansliråd/Avdelningen för samhällsplanering och bostäder
Telefon 08-405 16 63
e-post till Sophie Ahlstrand, via registrator