Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår att en privat initiativrätt ska införas i plan- och bygglagen

Publicerad

För att förenkla arbetet med att ta fram detaljplaner föreslår regeringen flera ändringar i plan- och bygglagen. Förslaget överlämnas till Lagrådet idag och bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Enligt plan- och bygglagen ska större byggprojekt prövas genom en detaljplan. Flera kommuner har idag kö för att ta fram detaljplaner och det kan ta tid innan nya planer kan påbörjas. Den som vill påbörja ett projekt som kräver att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få ett så kallat planbesked där kommunen ska ange om den avser att inleda planläggningen.

I lagrådsremissen föreslås att kommunen vid ett positivt plan­besked även ska redo­visa vilket planer­ingsunderlag som kan behövas vid en detaljplane­lägg­ning om en planintressent – dvs. en fastighetsägare, byggherre eller någon annan som tar initiativ till en planläggning – har begärt det. Det kan t.ex. handla om att kommunen i planbeskedet anger att det finns behov av en geoteknisk undersökning, en arkeologisk utredning eller en utredning om förutsättningarna för att ordna vatten och avlopp.

I lagrådsremissen föreslås även att plan­intressenten ska kunna begära ett yttrande från länsstyrelsen över vilket planer­ings­underlag som kan behövas för att läns­styrelsen ska kunna ta ställning till hur den avsedda plan­läggningen för­håller sig till de intressen som myndigheten har tillsyn över. Det handlar om planeringsunderlag som kan behövas för att säkerställa att detaljplanen är lämplig i förhållande till förekommande riksintressen, behovet av mellan­kommunal samordning, miljö­kvali­tets­normer, strand­skydd samt hälsa och säkerhet. För att plan­intres­senten ska få möjlig­het att begära ett yttrande från läns­styrelsen ska det krävas att kommunen med­ger det i plan­beskedet.

Regeringen föreslår även att det ska förtydligas att det planeringsunderlag som krävs för detaljplaner eller områdesbestämmelser även får tas fram av någon annan aktör än kommunen. Ansvaret för att säker­ställa att under­laget visar planerings­förutsätt­ningarna på ett korrekt och tillförlitligt sätt ska dock ligga kvar hos kommunen. Om underlag tas fram av en enskild aktör ska det framgå av den så kallade planbeskrivningen som hör till detaljplanen.

Förslaget innebär att planintressenten kan använda tiden från det att kommunen beslutar om ett positivt planbesked fram till den tidpunkt då det egentliga detaljplanearbetet påbörjas till att ta fram det planeringsunderlag som behövs för planlägg­ningen. Det innebär att den totala tiden för planläggningen kan minskas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Hjalmarsson
Kansliråd/Avdelningen för samhällsplanering och bostäder
Telefon 08-405 25 87
e-post till Johan Hjalmarsson, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.