Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Anders Ygeman tog emot utredning om betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

Publicerad

Ny version: I dag, den 15 februari 2021 överlämnade utredningen sitt delbetänkande med titeln "Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen” till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Regeringen gav den 12 mars 2020 den särskilda utredaren Henrik Ardhede i uppdrag att, med utgångspunkt i EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster, den s.k. eIDAS-förordningen, kartlägga, analysera och lämna förslag på åtgärder som höjer säkerheten och stärker tilliten i elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen.

I delbetänkandet presenterar utredningen sin kartläggning och analys av den offentliga förvaltningens behov av betrodda tjänster och vilka åtgärder som leder till en enklare och effektivare användning av dessa tjänster. En sådan åtgärd som föreslås är införandet av en nationell valideringstjänst för elektroniska underskrifter, där författningsändringar i nuvarande lagstiftning föreslås.

Utredningen föreslår även införandet av en utökad tillitsförteckning för betrodda tjänster, för att möjliggöra kontroller av om tillhandahållare av betrodda tjänster lever upp till kraven i eIDAS-förordningen.

Utredningen lämnar även förslag på flertalet regeringsuppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Riksarkivet i syfte att samla, utöka och reformera stödet till den offentliga förvaltningen när det gäller användning av betrodda tjänster samt även gällande strategiskt deltagande i standardiseringsarbete på området.

Utredningen har haft som deluppdrag att tydliggöra när offentlig sektor kan använda kvalificerade respektive avancerade elektroniska underskrifter. Resultatet av det genomförda kartläggningsarbetet kan nu ge såväl vägledning inför införande av elektroniska stämplar eller underskriftstjänster som inför utformning av teknikneutrala bestämmelser inom andra rättsområden.

- En standard för elektroniska underskrifter kommer att underlätta digitaliseringen av offentlig sektor och frigöra resurser för välfärden, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Utredningens förslag ska nu remitteras till berörda aktörer och därefter beredas i Regeringskansliet.

Utredningen om betrodda tjänster fortsätter sitt arbete och i det slutbetänkande som ska lämnas senast den 30 juni 2021 kommer utredningen bl.a. att fokusera på offentlig sektors användning av e-legitimering i tjänsten.

Korrigering: I denna version har vi ändrat elektroniska signaturer till elektroniska underskrifter. 

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.