Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Barnet i fokus när regeringen i dag presenterar reformer

Publicerad

Regeringen kan i dag presentera flera viktiga reformer för att stärka barns rätt till en trygg uppväxt och en trygg hemmiljö. Det handlar om ett paket med åtgärder för att alla barn ska kunna leva under trygga och stabila förhållanden fritt från våld, övergrepp och kränkande behandling.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Regeringens reformer sätter barnets behov och rättigheter i fokus. Alltför många barn tvingas att växa upp med att se eller höra en förälder slå eller hota den andre föräldern. Det är inte acceptabelt och något vi måste komma till rätta med. Likaså behöver barnrättsperspektivet i vårdnadstvister förstärkas så att bland annat barnets möjligheter att komma till tals stärks, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Alla barn har rätt att leva ett liv fritt från våld. Så ser det inte ut idag och det kan vi inte acceptera. Vi måste göra mer för att förebygga och bekämpa våldet och de åtgärder vi nu presenterar kommer bidra till att skyddet för barn som utsätts för våld blir starkare och bättre sammanhållet, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som på flera sätt stärker barnets ställning i vårdnadstvister. Förslagen innebär bland annat att förutsättningarna för barnets delaktighet i processen förbättras. Lagrådsremissen innehåller också förslag som syftar till att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

I lagrådsremissen föreslås bland annat:

  • att barnets rätt till information och att komma till tals tydliggörs,
  • att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn som huvudregel ska ha deltagit i informationssamtal hos socialnämnden innan de kan vända sig till domstol,
  • att en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses till exempel i en situation där det förekommit dödligt våld inom familjen, och
  • att en tidsgräns på fyra månader införs för utredningar om vårdnad, boende eller umgänge.

Lagen om informationssamtal föreslås träda i kraft den 1 januari 2022, medan kravet på deltagande i informationssamtal föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. I övrigt föreslås lagändringarna träda i kraft den 1 juli 2021.

Det lever mer än 200 000 barn i hem där det förekommer olika former av våld. Att utsättas för att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn. Regeringen kommer därför inom kort att föreslå att det införs ett nytt gradindelat brott, barnfridsbrott, som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, i nära relation.

Regeringen kommer under våren också att tillsätta en utredning som bland annat ska se över behovet av lagändringar för att säkerställa att barn, när föräldrarna har separerat, inte mot sin vilja måste träffa en förälder som utsatt barnet för våld.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.