Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Kartläggning av ungas upplevda psykiska hälsa

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) samt Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en kartläggning av ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa. Uppdraget utgör ett led i regeringens arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention, samt arbetet med att stärka unga hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Kartläggningen ska bland annat ge svar på hur ungdomar uppfattar sin psykiska hälsa, både avseende välbefinnande och besvär, samt vilka faktorer som verkar främjande och stärkande för ungdomars psykiska hälsa. Kartläggningen ska även redogöra för vilket stöd som unga själva efterfrågar samt vilka aktörer som unga upplever att de kan, eller skulle vilja, få stöd ifrån.

Vid genomförandet av uppdraget ska ungas egna erfarenheter genomgående beaktas, och ungdomar ska själva få komma till tals och beskriva sin egen livssituation utifrån sitt perspektiv. Med ungdomar avses i detta sammanhang personer mellan 13 och 25 år, i enlighet med målgruppen för ungdomspolitiken. Unga hbtqi-personer ska särskilt uppmärksammas i arbetet, då gruppen riskerar en högre grad av utsatthet och ohälsa än andra unga.

Under 2021 avsätter regeringen totalt 3 000 000 kronor för genomförandet av uppdraget. Av dessa medel får MUCF respektive Folkhälsomyndigheten använda 1 500 000 kronor vardera.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 1 juni 2021, och slutredovisas senast den 1 juni 2023.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
T.f. pressekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling, och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter