Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kommundelegation för att bättre kunna möta kommuners utmaningar

Publicerad

Finansdepartementet remitterar nu promemorian Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans. Förslagen i promemorian innebär bland annat att en tillfällig kommundelegation inrättas, vilket aviserades i budgetpropositionen för 2021.

Kommunsektorn ska ha goda förutsättningar för att möta framtida utmaningar. Det finns dock kommuner och regioner som har ett sämre utgångsläge än andra, och det kan därför finnas skäl att stödja dem. 

I promemorian lämnas förslag till en förordning om tillfälligt bidrag till enskilda kommuner och regioner som är i behov av att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. Enligt förslaget ska bidraget få ges till en kommun eller region som har en svag ekonomi och behov av att vidta en eller flera omstrukturerings- eller effektiviserings­åtgärder i syfte att främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. 

Delegationen för kommunal ekonomi i balans föreslås inrättas som ett särskilt beslutsorgan inom Kammarkollegiet.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Presskontakt

Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.