Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat förslag om nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag till Lagrådet. Förslagen innebär att det ska införas nya bestämmelser om startkapital och ett nytt sätt att beräkna kapitalkrav för värdepappersbolag. Vidare anpassas bestämmelserna om bl.a. bolagsstyrning, riskhantering och tillsyn av värdepappersbolag bättre till verksamheten i sådana bolag.

- Ett regelverk som är an­passat till de risker som är typiska i värdepappers­bolagens verksamhet kan bidra till stabila bolag som förvaltas på ett ordnat sätt. Detta gagnar bolagens kunder, däribland konsumenter, och i förläng­ningen även sam­hället i stort, säger finansmarknadsminister Åsa Lind­hagen.

I dag omfattas värdepappersbolagen av samma kapitaltäckningsregelverk som banker och andra kreditinstitut på EU-nivå. Syftet med det nya regelverket är att det ska vara anpassat till värde­pappersbolagens egenart och mer proportionerligt i förhållande till dessa bolags storlek, tjänster och grad av komplexitet. Förslagen anpassar svensk rätt till EU:s nya ­regelverk om kapitaltäckning för värde­pappers­bolag.

Lagänd­ringarna föreslås träda i kraft den 26 juni 2021.

Presskontakt

Elina Jansson
T.f. pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gabriel Lind af Hageby
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 30 79
e-post till Gabriel Lind af Hageby, via registrator