Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beslutar om utfärdande av ändringar i minerallagen

Publicerad

(Ny version) Regeringen har beslutat om utfärdande av ändringar i minerallagen (1991:45) samt om ändringar i mineralförordningen med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen. Ändringarna innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020, men som inte omfattades av lagändringarna som trädde i kraft då, och som fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 ska förlängas med ett år.

Ändringarna gäller inte undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

Till följd av lagändringarna görs ändringar i mineralförordningen som innebär att det införs en skyldighet för bergmästaren att underrätta om att undersökningstillstånd har fått förlängd giltighetstid med ett år enligt de nya bestämmelserna i minerallagen. Underrättelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i en ortstidning. Underrättelse om förlängning ska göras senast den 31 maj 2021.

Samtliga ändringar träder i kraft den 1 mars 2021.

Rättelse

I en tidigare version av pressmeddelandet stod det att regeringen har beslutat om ändringar i minerallagen. Korrekt formulerat är att regeringen har beslutat om utfärdande av ändringar i minerallagen.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00