Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen beviljar SKR medel för utökat jämställdhetsarbete

Publicerad

Regeringen har beslutat att bevilja Sveriges Kommuner och Regioner 20 miljoner kronor för att främja utvecklingen i riktning mot de jämställdhetspolitiska målen. Huvudfokus i arbetet ska vara att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vill enligt sin ansökan fortsätta arbetet för jämställdhet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, särskilt inom socialtjänstens område, samt fortsätta med insatser för jämställdhetsintegrering och att bidra med stöd i utvecklingen av återfallsförebyggande insatser i kommunerna.

Att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en prioriterad fråga för regeringen. Kompetensen om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck inklusive tillgång till verkningsfulla arbetssätt ska öka hos berörda yrkesgrupper. Det kan exempelvis handla om att ta fram rutiner och riktlinjer för hur yrkesverksamma i skola och socialtjänst ska agera när barn riskerar att föras utomlands för att giftas bort. Därför är det viktigt att uppmärksamma och ge riktat stöd till barn och vuxna som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

SKR:s ansökan avser 2021 men satsningen pågår fram till 2023 och SKR planerar att inkomma med nya ansökningar för de två återstående åren.

Tidigare samarbete mellan regeringen och SKR kring jämställdhet

Regeringen har sedan 2008 gett stöd till SKR:s jämställdhetsarbete i syfte att stärka medlemmarnas arbete med jämställdhet och att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Följande överenskommelser och projekt mellan SKR och regeringen har pågått inom jämställdhetspolitiken sedan 2008: Program för hållbar jämställdhet (2008–2013), Modellkommuner (2015–2020), Maskulinitet och jämställdhet (2015–2017), Stärkt jämställdhets- och kvinnofridsarbete på lokal och regional nivå (2018–2020).

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0785224
e-post till Frida Färlin