Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår förbud mot erkännande av utländska månggiften

Publicerad

Att män tillåts ingå äkten­skap med flera kvinnor är inte för­enligt med den princip om lika­behand­ling av makar som svensk rätt bygger på och kraven på jäm­ställdhet. I en lagråds­remiss föreslår därför regeringen en ny huvud­regel om att inga utländska mång­giften ska erkännas i Sverige.

I Sverige är det förbjudet att vara gift med flera personer samtidigt. Men i flera andra länder är polygama äkten­skap tillåtna. Sådana äkten­skap godkänns inte i Sverige, om någon av de inblan­dade var svensk med­borgare eller hade hem­vist här när äkten­skapet ingicks. Utländska mång­giften utan sådan anknyt­­ning till Sverige betraktas däremot i dag av Skatte­verket som giltiga. Det nya förslaget inne­bär att det nu kommer att bli en ändring på det.

Lagrådsremiss: Förbud mot erkännande av utländska månggiften

– Regeringens budskap är tydligt, mång­gifte har inte någon plats i ett jämställt och modernt samhälle. Rege­ringens förslag innebär att även om man har gift sig före ikraft­trädandet och därefter kommit till Sverige, så kommer några sådana äkten­skap inte erkännas framöver, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Förbudet ska gälla oavsett om parterna hade anknyt­ning till Sverige eller inte när de gifte sig. Undantag från förbudet ska endast kunna göras om det i ett enskilt fall finns synner­liga skäl.

I lagråds­remissen lämnas även andra förslag, bland annat ett utvidgat förbud mot erkän­nande av äkten­skap mellan nära släktingar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh