Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stöd till vården för hantering av personer med långvariga symptom efter covid-19-infektion

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla ett stöd för hälso- och sjukvårdens hantering av patienter med långvariga symptom efter genomgången covid-19-infektion. Stödet ska också kunna omfatta den kommunala hälso- och sjukvården. Det beslutade regeringen under torsdagen.

– Att ge rehabilitering och stöd till personer med långvariga symptom till följd av covid-19 är en viktig uppgift för hälso- och sjukvården framåt. Vi behöver lära oss mer om så kallad långtidscovid och vilka insatser som kan bli aktuella utifrån de symptom som drabbade personer upplever, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen ska ta fram ett stöd för utveckling av relevanta verksamheter, processer och vårdkedjor. Det handlar bland annat om att beskriva insatser som kan bli aktuella utifrån symptom som personerna upplever. Stödet ska kunna användas av personer som är verksamma inom olika nivåer i hälso- och sjukvården.

Stödet ska även innehålla delar som beskriver hur patienterna kan följas upp på ett systematiskt sätt, samt komplettera det försäkringsmedicinska beslutsstödet och den processmodell som Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram för rehabilitering efter genomgången covid-19-infektion.

Stödet ska publiceras löpande, och uppdateras i den takt det är möjligt med hänsyn till kunskapsutvecklingen för den aktuella gruppen. Socialstyrelsen ska också ta fram statistik och lägesbilder för uppföljning av gruppen.

I genomförandet av uppdraget ska myndigheten samverka med huvudmännens nationella system för kunskapsstyrning. Socialstyrelsen ska också samråda med patientföreningar och med relevanta myndigheter.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 miljoner kronor under 2021. Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 31 maj 2021, och slutredovisas senast den 31 oktober 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter