Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Beslut om ungdomspolitisk skrivelse

Publicerad

Regeringen har idag 18 mars beslutat om en ungdomspolitisk skrivelse. Regeringen lämnar i skrivelsen en redovisning av utvecklingen mot det ungdomspolitiska målet att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Ett tillhörande handlingsprogram med över 100 insatser för att främja utvecklingen mot det ungdomspolitiska målet ingår i skrivelsen.

Målet för den nuvarande ungdomspolitiken lades fast i propositionen Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande (prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:KrU9, rskr. 2013/14:345).

- Det finns flera positiva besked om hur ungas situation har utvecklats. Två av tre unga är nöjda med sin fritid, ungdomars hälsovanor har i flera avseenden utvecklats i en positiv riktning under 2000-talet och en stor andel av unga har makt att forma sina liv. Samtidigt kan vi se att det finns unga med sämre levnadsvillkor än andra, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen presenterar i skrivelsen fyra nya prioriteringar för att uppnå målet:

- den psykiska hälsan bland unga ska öka;

- social inkludering och etablering på arbetsmarknaden ska öka;

- alla unga ska ha en meningsfull fritid, samt

- alla unga ska vara delaktiga i samhällsbygget.

Stor vikt har lagts vid att ta fram en fördjupad analys av ungdomars levnadsvillkor. Centrala områden som redovisas är ungdomars psykiska hälsa, levnadsvanor, utbildningsresultat och bostadssituation. Skrivelsen redogör även för internationella och mellanstatliga samarbeten på det ungdomspolitiska området.

- Skrivelsen ger oss en samlad bild om hur det är att vara ung i Sverige idag och sammanfattar regeringens insatser för att stärka ungas livsvillkor. Den ger en bra grund i arbetet för att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhälls­utvecklingen, men arbetet för att utveckla ungdomspolitiken fortgår inte minst i spåren av covid-19 pandemins effekter.

I handlingsprogrammet finns sammanlagt över 100 insatser för perioden 2021–2024 som syftar till att skapa förutsättningar för att uppnå det ungdomspolitiska målet att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.