Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Betänkande om översyn av merkostnader i LSS-bostad

Publicerad

Måndag den 22 mars överlämnades betänkandet Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS till socialminister Lena Hallengren.

I mars 2020 gav regeringen den särskilde utredaren Carina Sammeli i uppdrag att se över reglerna och klargöra rättsläget för boende med särskild service enligt LSS. Syftet var att enskilda inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning. Idag överlämnade utredningen sitt slutbetänkande till regeringen.

Betänkandet innehåller förslag som kan säkerställa likvärdighet genom att enskilda som bor i bostad med särskild service enligt LSS alltid ska ha rätt till viss ersättning för merkostnader som beror på ett högre bruksvärde än för motsvarande lägenhet utan särskild service.

Utredningen föreslår bland annat att den som bor i en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS alltid ska ha rätt till merkostnadsersättning med 30 procent av prisbasbeloppet per år, och 25 procent av prisbasbeloppet per år när någon även har andra merkostnader.

Utredningen föreslår även att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram och göra tillgängligt ett stödmaterial, som beskriver hur man kan arbeta med hyressättning och andra frågor som rör ekonomin för de som bor i en bostad med särskild service enligt LSS.

Utredningens bedömning är att förslagen kommer att innebära en ökad likvärdighet för enskilda vad gäller att få kompensation för sina merkostnader både i dag och i framtiden, oavsett den stora variation som finns i dag när det gäller exempelvis vilka stöd som tillhandahålls från nationell eller lokal nivå. Det ger också en tydlighet och förutsägbarhet när dessa merkostnader ersätts inom merkostnadsersättningen som andra merkostnader som beror på att en person har en funktionsnedsättning. Regeringen planerar att inom kort skicka förslagen på remiss.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström