Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Publicerad

Regeringen har i dag över­lämnat en propo­sition till riks­dagen med förslag som på flera sätt stärker barnets ställning i vårdnads­tvister.

– Barnrättsperspektivet i vårdnads­tvister ska förstärkas. Det handlar bland annat om att se till så att barnet har större möjlig­heter att komma till tals i de processer som rör dem, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Prop. 2020/21:150 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister 

Regeringens förslag innebär bland annat att förut­sätt­ningarna för barnets delaktig­het i processen förbättras. Proposi­tionen inne­håller också förslag som syftar till att skapa bättre förut­sätt­ningar för föräldrar att nå sam­förstånds­lös­ningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

I propositionen föreslås bland annat:

  • att barnets rätt till informa­tion och att komma till tals tydlig­görs,
  • att föräldrar som över­väger att inleda en tvist om barn som huvud­regel ska ha deltagit i informations­samtal hos social­nämnden innan de kan vända sig till domstol,
  • att en tillfällig vårdnads­havare ska kunna utses till exempel i en situation där det före­kommit dödligt våld inom familjen, och
  • att en tids­gräns på fyra månader införs för utred­ningar om vårdnad, boende eller umgänge.

Lagen om informations­samtal före­slås träda i kraft den 1 januari 2022, medan kravet på deltagande i informations­samtal föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. I övrigt föreslås lag­ändringarna träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh