Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag för en förbättrad gräns­över­skri­dande till­gång till radio- och tv-program inom EES

Publicerad

Regeringen har i dag över­lämnat en propo­sition till riks­dagen med förslag om nya regler på upphovs­rätts­området. För­slagen innebär bland annat att radio- och tv-företag lättare ska kunna till­gänglig­göra program i EES-länder.

– Regeringens förslag kommer att under­lätta för radio- och tv-företag och de är också är viktiga för konsu­menter. Till exempel får svenskar som bor eller vistas i ett land inom EES bättre möjlig­heter att följa svenska nyhets- och aktualitets­program, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Prop. 2020/21:153 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

För att radio- och tv-företag ska få sända program krävs tillstånd från upphovs­män och andra rättig­hets­havare. Många kan ha rättig­heter i program­men, till exempel produ­center, författare, regissörer, skåde­spelare, musiker och foto­grafer. I dag krävs detta för alla länder där före­taget önskar göra program­men till­gängliga.

Regeringens förslag, som genomför ett EU-direktiv, innebär bland annat att de rättig­heter som krävs för att göra vissa program till­gäng­liga i så kallade play­tjänster endast behöver god­kännas för det EES-land där radio- eller tv-företaget huvud­sakligen är etablerat.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 juni 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh