Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsutredningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion

Publicerad

Regeringen har beslutat en lag­råds­remiss med förslag som, med utgångs­punkt i barnets bästa, syftar till att göra den föräldra­skaps­rättsliga regleringen mer modern, jämlik och ända­måls­enlig.

– Förslagen i lagråds­remissen är ännu ett viktigt led i regeringens arbete med att skapa en mer inklu­derande lag­stiftning för olika familje­konstella­tioner och säker­ställa hbtqi-personers lika rättig­heter och möjlig­heter. Varje barn ska ha en trygg familje­situation och få växa upp i ett sam­hälle som inte gör skill­nad på personer beroende på kön eller sexuell läggning, säger jäm­ställd­hets­minister Märta Stenevi.

Lagrådsremiss: Modernare regler för bekräftelse av föräldra­skap, fader­skaps­undersök­ningar och för att åstad­komma köns­neutral föräldra­skaps­presumtion

I lagråds­remissen föreslås bland annat följande:

  • Föräldraskap ska presu­meras i fler fall än i dag, vilket innebär att regle­ringen blir köns­neutral och jämlik. Om modern vid barnets födelse är gift eller regist­rerad partner med en kvinna, ska kvinnan auto­matiskt anses som barnets förälder. Mot­svarande ska gälla för fader­skap eller moder­skap för gifta par där en av makarna eller båda har ändrat köns­till­hörig­het.
  • Ogifta föräldrar, som är myndiga och folk­bok­förda i Sverige, ska ha möjlig­het att efter barnets födelse digi­talt bekräfta ett föräldra­skap utan social­nämndens med­verkan.
  • Regleringen om fader­skaps­under­sök­ningar ska moderni­seras i syfte att göra den tydli­gare och mer rätts­säker. Regleringen görs teknik­neutral och förut­sätt­ningarna för domstol att besluta om rätts­genetisk under­sökning med hjälp av vävnad från en avliden man regleras särskilt.

– Att bli förälder och bilda familj är för många en viktig del av livet. De familje­rättsliga reglerna är av stor bety­delse för att säker­ställa ett barns behov av omsorg och trygg­het. Det är därför viktigt att den föräldra­skaps­rätts­liga regleringen utvecklas i takt med sam­hället i övrigt, säger justitie­minister Morgan Johansson.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.