Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nationell strategi för hållbar regional utveckling

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Strategin utgör den långsiktiga inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken och ska bidra till omställningen till en hållbar utveckling i alla delar av landet.

Strategin syftar till att minska klyftor och stärka utvecklingskraften i städer, tätorter samt gles- och landsbygder. Möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet ska förbättras. Näringslivet ska ges goda förutsättningar att stärka konkurrenskraften och bidra till omställningen till hållbar utveckling. Politiken ska därmed skapa förutsättningar för en omställning där hela landet är med.

Stora samhällsutmaningar som genomsyrar hela den nationella strategin är miljöproblem och klimatförändringar, demografiska förändringar, samt ökade klyftor både inom Sverige och inom EU. Dessa samhällsutmaningar varierar mellan olika delar av landet och kommer tillsammans med globaliseringen, digitaliseringen och den övriga tekniska utvecklingen att påverka samhällsutvecklingen.

För att möta dessa utmaningar och hitta lösningar identifierar regeringen fyra strategiska områden i strategin som ska ligga till grund för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken fram till 2030.

  • Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
  • Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
  • Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystemet

– Hela Sverige ska växa och utvecklas. För att möta samhällsutmaningar och genomföra insatser måste alla aktörer kraftsamla. Vi måste göra den här resan tillsammans och strategin pekar ut en tydlig gemensam väg, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Den nationella strategin kommer att vara vägledande för inriktningen av regionernas regionala utvecklingsstrategier samt även styrande för vad de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete får användas till.

Regeringen avser att ta fram en handlingsplan för genomförandet av strategin. Inför detta kommer dialogmöten att genomföras under 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mer om regeringens fyra strategiska områden i strategin

• Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet, vilket innebär insatser för hög livskvalitet med goda och attraktiva livsmiljöer, en god samhällsplanering och en god tillgång till kommersiell och offentlig service.

• Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet, vilket innebär en väl fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande samt ett utvecklat regionalt kompetensförsörjningsarbete.

• Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet, vilket innebär omställning genom starka regionala innovationssystem och smart specialisering samt en konkurrenskraftig, cirkulär och biobaserad samt klimat- och miljömässigt hållbar ekonomi. Även digitaliseringens möjligheter behöver tillvaratas. Ett gott näringsklimat med goda ramvillkor och väl fungerande kapitalförsörjning är av stor betydelse liksom internationalisering, investeringsfrämjande och ökad export.

• Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystemet, vilket innebär en förbättrad tillgång till snabbt bredband och ökad digital användning. Det är även angeläget med en väl fungerande och hållbar transportförsörjning. Den grundläggande tillgängligheten i hela landet ska utvecklas.