Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationellt register över HVB, stödboenden samt särskilda ungdomshem

Publicerad

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB, stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem. Syftet med uppdraget är att stärka kommunernas kännedom om en viss verksamhet innan placering, för att exempelvis undvika att barn och unga placeras där det tidigare framkommit missförhållanden.

– Tryggheten för placerade barn och unga är en prioriterad fråga för regeringen. Det är mot bakgrund av de brister som uppmärksammats inom den sociala barn- och ungdomsvården som IVO får detta uppdrag. Vår förhoppning är att ett sådant register ska bidra till att kommunerna inte placerar barn och unga där det framkommit brister i verksamheten, säger socialminister Lena Hallengren.

IVO ska göra en rättslig och teknisk analys avseende förutsättningarna för att skapa en informationsinfrastruktur. Denna ska möjliggöra ett tillgängliggörande och automatiserat utlämnande av myndighetens tillsyn- och tillståndsinformation, samt information som finns upprättad i omsorgsregistret till kommunerna.

Utifrån de förutsättningar som analysen resulterar i ska myndigheten driftsätta ett automatiskt tillgängliggörande av information över tillståndspliktiga och kommunala HVB och stödboenden samt särskilda ungdomshem med målgruppen barn och unga, för relevanta verksamhetsområden inom kommunerna. Tillgängliggörandet av informationen ska bidra till att förenkla kommuners placeringar samt minska risken för att placering sker på ett olämpligt HVB eller stödboende.

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 till Socialdepartementet. Slutredovisning ska ske senast den 30 april 2022.

IVO får för uppdragets genomförande använda 4 000 000 kronor under 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström