Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny reformstrategi för Östeuropa

Publicerad

Regeringen beslutar om anvisningar till Sida, Svenska institutet och Folke Bernadotteakademin för underlag till ny strategi för reformsamarbetet med Östeuropa. Sverige har gjort ett långsiktigt åtagande för att stödja länderna i Östeuropa i deras strävan mot stärkt demokrati och hållbar ekonomisk utveckling.

Det svenska biståndet utgör en central del av detta stöd och regeringen har idag beslutat om anvisningar till Sida, Svenska institutet och Folke Bernadotteakademin för att ta fram underlag till den nästa strategin för reformsamarbetet med Östeuropa 2021–2027.

Sverige är en långsiktig partner till länderna i Östeuropa – Ukraina, Moldavien, Georgien, Belarus, Armenien och Azerbajdzjan – i deras strävan mot demokrati och ekonomisk utveckling. Det Östliga Partnerskapet, den europeiska grannskapspolitikens östliga dimension, erbjuder länderna i regionen omfattande stöd och möjligheter till fördjupat samarbete med EU. Det svenska biståndet, det s.k. reformsamarbetet, utgör en viktig del av detta erbjudande. Reformsamarbetet är inriktat på att understödja ländernas egna reformagendor och har som mål att främja en hållbar och demokratisk utveckling i regionen, inkl. uppbyggnad av institutioner för en fungerande marknadsekonomi och en stabil rättsstat och framväxten av ett starkt civilsamhälle. Sverige är en av de största bilaterala givarna till Östeuropa (stödet uppgick 2020 till ca 800 mnkr) och arbetar med regeringar, regionala och lokala myndigheter och civilsamhällsaktörer. 

Utvärdering av den nuvarande strategin för stöd till Östeuropa visar att stödet varit relevant och bidragit till utveckling mot de förväntade resultaten. Dock har hoten mot den demokratiska utvecklingen i regionen ökat genom såväl den ryska aggressionen mot Ukraina, det ökande förtrycket i Belarus, de fortsatt olösta utdragna konflikterna samt allt större politiska spänningar i flera länder i regionen. Den pågående globala pandemin innebär också extra påfrestning för redan pressade samhällen. Mot bakgrund av detta gör regeringen bedömningen att det fortsatta arbetet behöver ha ett förstärkt konfliktperspektiv i bred bemärkelse. Möjligheterna att bidra till grön omställning genom ökad tillgång till förnybar energi och utfasning av fossil verksamhet i regionen samt främjande av biologisk mångfald och cirkulär ekonomi ska också undersökas.

”Sverige spelar en viktig roll i den svåra process som länderna i Östeuropa genomgår på väg mot demokrati och hållbar utveckling. Genom vårt fortsätta stöd till reformer i Östeuropa bidrar vi samtidigt till att bekämpa fattigdom och till ökat samarbete med Europas närområde och i förlängningen vårt eget välstånd och säkerhet. Jag ser fram emot att få ta del av förslagen på hur vi kan utveckla detta vidare i den nya strategin” säger biståndsminister Per Olsson Fridh.

 

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund