Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen för­bättrar vill­koren för skuld­satta barn­familjer vid löne­utmätning

Publicerad

Regeringen har i dag över­lämnat en proposi­tion till riksdagen med förslag som ska underlätta situa­tionen för skuld­satta personer, bland annat barn­familjer, vid så kallad löne­utmätning.

Reglerna om löne­utmätning, som är cirka 25 år gamla, innebär att Krono­fogden drar pengar direkt från en persons inkomst för att driva in en skuld. Många skuld­satta personer som har löne­utmätning, däribland barn­familjer, lever i dag på knappa ekono­miska resurser. Dagens regel­verk tar inte heller hänsyn till att det i dag är betyd­ligt dyrare att försörja äldre barn än yngre.

Prop. 2020/21:161 Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

I propositionen föreslås bland annat att det belopp som skuldsatta personer får behålla vid löne­utmätning höjs för barn­familjer.

– Nu förbättrar vi barn­familjers ekono­miska och sociala situation genom att föräld­rar med löne­utmätning får behålla mer av sin lön. Till exempel kommer en föräl­der med ett barn i övre tonåren att få behålla drygt 1 200 kronor mer av sin månadslön, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

I propositionen föreslår regeringen också att skuld­satta personer enklare ska kunna få anstånd med betal­ningen mer än en gång under en pågå­ende löne­utmätning, vid till exempel sjukdom. Utöver det föreslås även att en ansökan om verk­ställig­het ska kunna lämnas digitalt till Krono­fogden, istället för i pappers­form enligt dagens regelverk.

Lagändringen som rör för­behålls­belop­pen föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och lag­änd­ringarna i övrigt den 1 augusti 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh