Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår regler för mer effektiv konkurshantering

Publicerad

Regeringen har i dag över­lämnat en proposi­tion till riks­dagen med förslag som ska effektivi­sera och moderni­sera konkurs­förfarandet.

Det nuvarande konkurs­förfarandet inne­bär en omfat­tande pappers­hantering och invol­verar dom­stolarna i alltför stor utsträck­ning. Det gör för­farandet ineffek­tivt och onödigt kost­samt.

– För att domstolarna ska få mer tid till sin kärn­verk­sam­het behöver vi effektivi­sera han­teringen av den här typen av förfaran­den. De här för­slagen inne­bär att vi anpassar lag­stift­ningen utifrån de digitala möjlig­heterna som finns i dag, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johanson.

Prop. 2020/21:148 En effektivare konkurshantering

Regeringen föreslår att all skriftlig kommu­ni­kation i konkurs­­förfarandet ska kunna ske digitalt. Det handlar bland annat om att kun­görelser fortsätt­nings­vis normalt bara ska ske på internet och att konkurs­ansök­ningar ska kunna lämnas till tings­rätten digitalt.

Regeringen föreslår också att den som är försatt i konkurs skrift­ligen ska bekräfta boupp­teck­ningen hos konkurs­­förvaltaren istället för att avlägga ed i tings­rätten vid ett edgångs­­samman­träde. I proposi­tionen finns även förslag på ytter­ligare effektivi­seringar av konkurs­hanteringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh