Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen överlämnar en skrivelse till riksdagen om Riksrevisionens rapport om Sidas garantiverksamhet

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet. Riksrevisionens slutsats är att regeringen, Sida och Riksgälden i huvudsak har säkerställt att garantiverksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Regeringen instämmer i Riksrevisionens slutsatser och kommer att fortsätta att ge Sida förutsättningar att utveckla garantier som verktyg i utvecklingssamarbetet.

Riksrevisionen har granskat om statens arbete med garantier inom svenskt utvecklingssamarbete bedrivs på ett effektivt sätt. Motivet för granskningen är att garantier har fått ökad betydelse inom svenskt utvecklingssamarbete. Riksrevisionen bedömer att regeringens styrning har varit tydlig och att Sidas och Riksgäldens arbete med garantier i huvudsak har fungerat bra. Inga rekommendationer lämnas till regeringen.

Regeringen instämmer i att garantiverksamheten i stort sett genomförs på ett bra sätt. Regeringen välkomnar Riksrevisionens iakttagelser och de rekommendationer som riktas till berörda myndigheter för att förbättra arbetet med garantier. Det är viktigt att de överväganden som Sida och Riksgälden gör vid utformningen av garantier är väl motiverade och att Sida planerar för att garantiernas utvecklingseffekter kan följas upp.

Garantier fyller en viktig funktion i utvecklingssamarbetet, inte minst för att mobilisera finansiering från den privata sektorn.

– Brist på finansiering är ett stort hinder för många entreprenörer i utvecklingsländer och för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom. Sverige har ett unikt garantiinstrument som möjliggör för Sida att dela risker med långivare och investerare. Riksrevisionens rapport bekräftar att detta är en välfungerande verksamhet och jag ser stor potential i användningen av garantier i biståndet, säger biståndsminister Per Olsson Fridh.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund