Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringens skrivelse Barns och ungas läsning

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om skrivelsen Barns och ungas läsning. I skrivelsen, som lämnas till riksdagen nästa vecka, redogör regeringen för sina bedömningar hur läsning bland barn och unga kan främjas. Skrivelsen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Att stärka barns och ungas läsförmåga och läslust är av särskild vikt. Barn och elever behöver läsa själva, bli lästa för och utveckla sin läsförståelse i samtal om olika texter och läsupplevelser. Utgångspunkt för skrivelsen är Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57).

Det har under de senaste åren genomförts flera insatser för att främja ett ökat läsande och förbättrad läsförmåga. Det har också skett vissa förbättringar vad gäller barns och ungas läsförståelse jämfört med tidigare internationella mätningar som PISA och PIRLS. Det finns dock fortsatt stora utmaningar och fortsatt stora skillnader i läsförståelse när det gäller kön och socioekonomisk bakgrund. I gruppen ungdomar i åldrarna 16–25 år syns också en tydlig minskning bland de som läser på sin fritid varje vecka.

I skrivelsen lyfts följande insatser fram:

- Ett läsråd med uppdrag att samla och samordna aktörer och insatser kring barns och ungas läsning inrättas som ett särskilt organ inom Statens kulturråd. Läsrådet ska vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet.

- Samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola bör öka i syfte att stärka små barns språkutveckling. Fortsatta satsningar på förskolan bör genomföras för att stärka barns språkutveckling.

- Skolan bör fortsätta att stärka elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Läslyftet som helhet bör fortsätta inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen. Fritidshem och skollov bör fortsatt utgöra en möjlighet för att stimulera barns och ungas läsförmåga och läsintresse.

- Statens kulturråd bör genomföra ytterligare insatser för att stödja läsande förebilder. Barn och unga bör få möjlighet att utveckla sitt nationella minoritetsspråk, sitt modersmål, och teckenspråk, parallellt med det svenska språket samt ges god tillgång till litteratur på de nationella minoritetsspråken och andra språk än svenska. Barn och unga med läsnedsättning bör ha tillgång till för dem tillgänglig litteratur.

- Ett nationellt läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier bör införas med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Skolbiblioteken är en viktig resurs för elevernas lärande och bör fortsätta att bidra till att stärka barns och ungas läsintresse såväl inom som utanför skolan.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.