Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sida får i uppdrag att utarbeta underlag för ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Asien och Oceanien

Publicerad

Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Asien och Oceanien upphör gälla 31 december 2021. Sida uppdras därför att utarbeta underlag för en ny strategi. Områdena som Sida förväntas inkomma med underlag om är: miljö och klimat; mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer; samt jämställdhet. Sida ska även utarbeta förslag på hur arbetet med mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer kan bedrivas specifikt i Kambodja inom strategins ramar.

Den svenska strategin för regionalt utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien gäller 2016-2021. Strategin har ett integrerat mål: en hållbar utveckling i Asien genom ömsesidig samverkan mellan mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, miljö och klimat. I samband med regeringsbeslut 11 juni 2020 om att avveckla den bilaterala strategin för Kambodja, tillkom även ett särskilt mål kring demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kambodja.

Regionen har genomgått en omfattande tillväxt och utveckling, men präglas även av stora och fattigdomsrelaterade utmaningar orsakade av miljöförstöring, klimatförändringar, bristande respekt för de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna. Utvecklingen har på flera håll under de senaste åren försämrats vad gäller demokratisk samhällsutveckling, medborgerliga och politiska rättigheter. I flera länder har handlingsfriheten för civilsamhällesorganisationer inskränkts och media utsätts i allt högre grad för påtryckningar. Korruption genomsyrar på flera håll samhället, inklusive rättssystemet. Stora utmaningar finns även på jämställdhetsområdet, där bland annat våld mot kvinnor fortsatt är ett stort problem. Spridningen av covid-19 i regionen har ytterligare förstärkt dessa utmaningar.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund