Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Slutbetänkande om hårdare regler för nya nikotinprodukter överlämnat

Publicerad

Den 29 mars tog socialminister Lena Hallengren emot slutbetänkandet Hårdare regler för nya nikotinprodukter.

Regeringen har arbetat länge för att minska tobaksbruket. Målet med regeringens nya strategi gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar, ANDTS-strategin, är att skydda nya generationer från att fastna i beroenden. För att trappa upp arbetet mot nikotinet har regeringen valt att bredda det tobakspreventiva arbetet till att även inkludera tobaksfria nikotinprodukter.  Regeringen har identifierat flera utmaningar på området, såsom att vissa nya nikotinprodukter faller utanför den nuvarande tobakslagstiftningen och att barn och unga är särskilt utsatta för tobaks- och nikotinprodukternas skadliga effekter.

I februari 2020 tillsatte regeringen därför en utredning av bland annat dessa frågor, med syftet att skydda folkhälsan och framför allt barn och unga mot skadliga effekter orsakade av dessa produkter.  

Utredningens förslag ska säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering för både de tobaks- och nikotinprodukter som finns idag och nya produkter som kan komma i framtiden.

Bland annat föreslås en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, ett förbud mot smaktillsatser i nikotinvätska till e-cigaretter och justeringar i marknadsföringsreglerna.

Betänkandets slutsatser blir också en del av regeringens fortsatta arbete med politiken avseende ANDTS-strategin, där även ett särskilt fokus finns på barn och unga.

Regeringen kommer nu att remittera utredningens förslag för att sedan ta ställning till den vidare hanteringen.