Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning om utvidgat utreseförbud för barn

Publicerad

Sedan 2020 finns bestämmelser om utreseförbud för barn. Bestämmelserna ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Nu kommer frågan om ett utvidgat utreseförbud att ses över.

– Bestämmelserna om utreseförbud var ett viktigt första steg för att motverka att barn utsätts för vissa brott. Nu är det dags att gå vidare och utreda om utreseförbudet bör utvidgas, säger socialminister Lena Hallengren.

Den 1 juli 2020 infördes bestämmelser om utreseförbud i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Bestämmelserna ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympas.

Ett viktigt skäl för att införa ett utreseförbud var att svenska myndigheter har mycket begränsade möjligheter att agera i andra länder när barn har förts utomlands eller lämnat Sverige. Det förekommer att barn förs utomlands i syfte att utsättas för andra brott än barnäktenskap eller könsstympning. Det förekommer även att barn förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att själva delta i allvarlig brottslighet.

Samhället har ett grundläggande ansvar för att se till att barns rättigheter värnas och upprätthålls. Det finns därför ett behov av att se över utreseförbudets tillämpningsområde, och analysera om det bör utvidgas.

I uppdraget ingår att analysera och ta ställning till om utreseförbud ska registreras i Polismyndighetens efterlysningsregister, samt om det bör vidtas åtgärder för att motverka att ett barn som har utreseförbud kan lämna Sverige med hjälp av ett nationellt identitetskort. I uppdraget ingår även att analysera och ta ställning till om det ska införas en underrättelseskyldighet för socialnämnder och domstolar i förhållande till Migrationsverket i fråga om utreseförbud.

Uppdraget ska vara slutfört senast den 10 januari 2022.

Regeringskansliet har uppdragit åt Lars Sjöström att biträda Socialdepartementet med att utreda ett utvidgat utreseförbud för barn. Lars Sjöström är jurist och har tidigare bland annat varit lagman vid Förvaltningsrätten i Malmö.

Mer om bokstavsutredningar

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter