Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förekomsten av våld mot barn i Sverige ska kartläggas

Publicerad

Regeringen har idag beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhusets ansökan om stöd för att planera en undersökning av förekomsten av våld mot barn i Sverige. Stiftelsen beviljas 761 300 kronor.

Förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn har studerats kontinuerligt på nationell nivå i Sverige sedan förbudet mot barnaga tillkom 1979.

Den senaste undersökningen från 2016 var en nationell elevundersökning där 4 741 elever svarade på frågor om utsatthet för olika former av våld under hela uppväxten. Undersökningen visade att en majoritet av barnen i Sverige aldrig har utsatts för våld av vuxna. Ett relativt stort antal barn uppgav dock att de har utsatts för våld.  24 procent av eleverna uppgav att de någon gång utsatts för fysisk barnmisshandel, varav 14 procent av sina föräldrar. Nästan elva procent av eleverna rapporterade att de utsatts för allvarliga former av fysisk barnmisshandel och fem procent hade utsatts för fysisk barnmisshandel vid upprepade tillfällen. Undersökningen visade också att många barn som utsätts för våld inte får det stöd och den rehabilitering som de har rätt till.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljades 345 000 kronor under 2020 för att förbereda en ny undersökning av förekomsten av våld mot barn i Sverige. Syftet är att följa upp de tidigare undersökningarna gällande förekomst, attityder och riskfaktorer och att på djupet undersöka viktiga riskgrupper för våldsutsatthet, som identifierats i tidigare undersökningar. Undersökningen kommer att pågå till och med 2023.

- Mycket har gjorts för att förhindra våld mot barn i Sverige, men mer återstår att göra. Stiftelsen Allmänna Barnhusets undersökning av förekomsten av våld mot barn i Sverige är en viktig del i detta arbete. Vi måste förhindra att barn utsätts för våld i första taget. Men vi måste också se till att de barn som ändå utsätts för våld får det stöd och den hjälp som de har rätt till, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Arbetet 2021 består i att planera kartläggningen. I stödet om 761 300 kronor som beviljas Stiftelsen Allmänna Barnhuset ingår upphandling av underleverantör för datainsamling, upprättande av urvalsram, fastställande av missiv och enkät, programmering av webbenkät och kontakt med utvalda skolor.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.