Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Förslag för kortade byggtider av elledningar

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om lagrådsremissen Moderna tillståndsprocesser för elnät, som innehåller en rad olika förslag för att förenkla och förkorta tillståndsförfarandet för att bygga nya elledningar.

- Det här är den största tidsbesparingen för elledningsbyggande som gjorts sedan Sverige fick elektricitet, säger energiminister Anders Ygeman

- Vi tar höjd för en fördubblad elanvändning. För att klara det ska vi trefaldiga investeringarna i elnäten och halvera tillståndstiden för utbyggnaden av elledningar, säger Ygeman

I lagrådsremissen föreslås ändringar som syftar till att det ska bli enklare att bygga ut elnätet i Sverige och att tillståndsförfarandena ska bli mindre resurskrävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna.

Vidare föreslås att det ska bli enklare för nätföretag att vidta åtgärder utan att behöva ansöka om en ny nätkoncession. Fler ledningar ska kunna byggas och användas med stöd av en nätkoncession för ett område. Det ska gå att lägga samman nätkoncessioner och dela upp en nätkoncession för en linje.

Det föreslås också att Energimarknadsinspektionen ska få besluta om tillträde till mark för undersökningsarbeten.

I lagrådsremissen finns också förslag som ska göra det lättare att inleda en ledningsförrättning och underlätta för nätföretag att få frågan om tillstånd till vattenverksamhet prövad på ett tidigt stadium.

Förslagen gäller främst de stora ledningar som i dag har de längsta ledtiderna för byggande, dvs. region- och transmissionsledningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.