Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021–2025

Publicerad

Länsstyrelserna får i uppdrag att förstärka tillsynen av alkohol, tobak och andra nikotinprodukter. Uppdraget innebär att länsstyrelserna ska bidra till en likvärdig tillsyn genom att stödja och underlätta för kommunerna i deras arbete med tillsyn och tillståndsgivning.

– Tillsynen utgör en central del av det samlade preventiva arbetet i regeringens förnyade strategi avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Länsstyrelsernas samordnande roll är viktig för att stödja kommunerna och för att uppnå en likvärdig tillsyn i hela landet, säger socialminister Lena Hallengren.

I uppdraget ingår att medverka till Folkhälsomyndighetens nationella samordning inom ANDTS-området. Länsstyrelserna ska underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning genom kontinuerlig kompetensutveckling och annat relevant stöd. Länsstyrelserna ska även utveckla former för samverkan med relevanta aktörer på den regionala och lokala nivån.

Länsstyrelserna ska årligen, med start 2022, lämna en gemensam samlad redovisning av uppdraget till Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet. Redovisningen ska omfatta en bedömning av hur detta uppdrag bidragit till ANDTS-strategins mål. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2026.

Länsstyrelserna får för uppdraget använda 12 629 000 kronor under 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot