Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Mer resurser till arbetet mot våld och förtryck

Publicerad

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att mer resurser tillförs insatser för att förebygga och bekämpa våld och förtryck under den pågående pandemin. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen föreslår att 37 miljoner kronor tillförs 2021 för insatser för att förstärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och prostitution och människohandel. Även stöd till ungdomar som blir utsatta för våld i sina relationer förstärks.

Förebyggande arbete viktigt – våldet ska upphöra

Arbetet med att förebygga sexuellt våld och våld i nära relationer är i behov av utveckling. Pandemin sätter fokus på behovet av ett utvecklat förebyggande arbete med fokus på att förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas, men även att ge skydd och stöd till dem som utsätts. Regeringen ser behov av tidiga förebyggande insatser. Det avser både unga personer och äldre i syfte att våld inte ska ske eller upprepas.

Regeringen har nyligen överlämnat propositionen Förebyggande av våld i nära relationer till riksdagen. Propositionen innehåller bland annat förslag om en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) så att det tydligt framgår att socialnämnderna har ansvar för att arbeta med personer som utsätter närstående för våld eller andra övergrepp så att de ändrar sitt beteende. Syftet är att våldet ska upphöra. Nu tillförs medel för myndighetsuppdrag som ska stödja det förebyggande arbetet i kommunerna.

Det är angeläget att det våldsförebyggande arbetet i ungas partnerrelationer utvecklas och att stödet till unga våldsutsatta stärks. Arbetet med att upptäcka våldet i ett tidigt skede och verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende är en viktig utveckling för att kunna förebygga våld i nära relation. Bland annat får stödlinjen Välj att sluta medel till sin verksamhet som vänder sig till personer som vill ändra ett våldsamt beteende i en nära relation.

Utsattheten har ökat för prostitution och människohandel

Utsatthet inom prostitution och människohandel har ökat under pandemin och det är viktigt att stärka det förebyggande arbetet såväl som stödinsatser på området för att utsatta ska få det skydd och stöd de har behov av och också rätt till. Genom ytterligare resurser kan Jämställdhetmyndigheten stärka insatserna inom ramen för sitt nationella samordningsuppdrag mot alla former av människohandel och bidra med ytterligare kompetensstöd till yrkesverksamma. Jämställdhetsmyndigheten delfinansierar bl.a. regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel som är verksamma inom socialtjänsten. De arbetar uppsökande och ger stöd till utsatta.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.