Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nytt verktyg för att komma åt sexförbrytare på nätet

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om att ratifi­cera en konven­tion inom Europa­rådet för att Sverige fullt ut ska kunna delta i ett inter­nationellt sam­arbete mot it-relaterad brotts­lighet. Detta inne­bär större möjlig­heter för myndig­heter att bekämpa till exempel sexual­brott på nätet.

– Digitala bevis är ofta avgörande för att kunna bekämpa allvarliga brott som begås i digital miljö, som till exempel barn­porno­grafi­brott och hat­brott, och det är viktigt att de brotts­utredande myndig­heterna har de verktyg som krävs för att kunna säkra sådan bevisning, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Den så kallade Budapest­konven­tionen är den första inter­natio­nella konven­tionen som berör brott som begås online. Dess över­gripande mål är att skydda och främja frihet, säker­het och mänsk­liga rättig­heter på internet. Genom konven­tionen ges de brotts­utredande myndig­heterna nya verktyg i kampen mot it-relaterad brotts­lighet och större möjlig­heter att effek­tivt med­verka i brotts­utred­ningar med inter­natio­nell anknyt­ning.

Regeringen har i en propo­sition i december 2020 lämnat förslag om ett svenskt till­träde till konven­tionen. Den 24 mars i år godkände riksdagen rege­ringens förslag.

Dagens beslut innebär att rege­ringen alltså går vidare mot en svensk anslut­ning till konven­tionen genom att besluta att den ska ratificeras.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.