Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Promemorian Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång har remitterats

Publicerad

Regeringen har i dag remitterat en promemoria med förslag som syftar till att modernisera och stärka skyddet mot hemfridsbrott och olaga intrång. Förslagen innebär bland annat att straffskalorna för brotten skärps och att det klargörs att tillämpningsområdet för olaga intrång även omfattar gårdsplaner.

Bestämmelserna om hemfridsbrott och olaga intrång har inte ändrats sedan brottsbalken infördes 1965. Förändringar har sedan dess skett i samhället som lett till att lagstiftaren ser allvarligare på integritetskränkande brottslighet mot enskilda. Detta påverkar även synen på denna brottslighet. Brotten begås också inom ramen för till exempel den brottsliga djurrättsaktivismen och i det sammanhanget har frågor väckts bland annat om straffskyddets omfattning.

Promemoria: Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

I promemorian föreslår regeringen att straffbestämmelserna moderniseras språkligt och att det klargörs att tillämpningsområdet för olaga intrång även omfattar gårdsplaner. Det föreslås också att maximistraffet för brott av normalgraden skärps från böter till fängelse i högst ett år. Vidare föreslås särskilda brottsbeteckningar för grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång och att straffskalan för dessa brott ändras från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst tre år.

I promemorian föreslås också att försök, förberedelse och stämpling till grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång straffbeläggs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Efter att promemorian har varit på remiss kommer förslagen att beredas vidare inom Regeringskansliet.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh