Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beslutar om proposition rörande utfodring av vilt

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om proposition rörande utfodring av vilt. Propositionen innehåller förslag till ändringar i jaktlagen som ger länsstyrelserna möjlighet att i enskilda fall besluta om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn. Länsstyrelserna föreslås ges denna möjlighet i de fall det behövs för att förebygga eller minska risken för trafikolyckor med vilt eller då det finns risk att viltet orsakar allvarliga skador på egendom. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021.

– Det här förslaget ger länsstyrelserna möjlighet att ingripa mot olämplig utfodring i de fall där problemet inte kunnat lösas genom samverkan på frivillig väg. Förslaget utgör därför ett viktigt verktyg i arbetet med att minska det stora antalet skador och trafikolyckor som orsakas av vilt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Vilt orsakar årligen omfattande skador på jord- och skogsbruket. Vilt är också i stor omfattning inblandat i trafikolyckor. Frivillig samverkan inom viltförvaltningen är sannolikt det bästa sättet att komma till rätta med problematiken. Av olika skäl är sådan samverkan inte alltid möjlig. Det behövs därför ytterligare verktyg för att hantera problemen, och där kan möjligheten att begränsa utfodring av vilt bidra.

Utfodring medför att viltet koncentreras till utfodringsplatserna, vilket i sin tur påverkar skog och åkermark såväl i närheten av dessa platser som i de områden som viltet passerar på sin väg dit. Utfodring ökar också överlevnaden och reproduktionen hos viltet, och en omfattande utfodring kan försvåra regleringen av viltstammarna.

Ett förslag till reglering av utfodring av vilt lades fram för riksdagen i propositionen Vildsvin och viltskador (prop. 2015/16:199). Riksdagen beslutade den 26 oktober 2016 att avslå förslaget då den ansåg att förslaget var för långtgående. Samtidigt tillkännagav riksdagen att regeringen borde återkomma med nya lagförslag i frågan (bet. 2016/17:MJU4, rskr. 2016/17:26). Förslagen i denna proposition har tagits fram med utgångspunkt i synpunkterna i tillkännagivandet.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.