Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Regeringen

Samhällets stora utmaningar löses tillsammans

Publicerad

Grunden i regeringens fyra strategiska samverkansprogram är att alla jobbar tillsammans, med gemensamma krafter och mot gemensamma mål för att lösa dagens samhällsutmaningar. I samverkansprogrammen samlas därför företrädare från små och stora företag, universitet och högskolor, bransch- och fackliga organisationer och civila samhället för att gemensamt prioritera och identifiera innovativa idéer för lösningar. Samverkansprogrammens innovationsskapande tar regeringen nu vidare genom forsknings- och innovationspropositionen där många av förslagen och idéerna som identifierats kan få genomslag.

Dagens samhällsutmaningar är ofta tvärsektoriella och komplexa. I Sverige är sedan länge samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga en kraftfull metod för att lösa problem och överbrygga utmaningar som samhället står inför.

Målet med regeringens strategiska samverkansprogram är att identifiera innovativa lösningar på våra stora samhällsutmaningar samt bidra till svensk konkurrenskraft. Inom programmen utses högnivåföreträdare för näringsliv, akademi, offentlig sektor, intresseorganisationer och civila samhället. Företrädarna identifierar och prioriterar gemensamt vad som behöver göras, kraftsamlar de resurser man förfogar över och verkar för innovativa lösningar på utmaningarna inom respektive område.

Samverkansprogrammen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. De fyra samverkansprogrammen för 2019-2022 är: Näringslivets klimatomställning; Kompetensförsörjning och livslångt lärande; Näringslivets digitala strukturomvandling samt Hälsa och life science. Programmen fokuserar på var sin tematisk utmaning och utgår från Sveriges styrkor samt Agenda 2030.

Presskontakt

Simon Sätherberg
T.f. pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073 086 23 07
e-post till Simon Sätherberg
Marcus Hellqvist
Samordnare för regeringens strategiska samverkansprogram
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Marcus Hellqvist

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

I regeringens forsknings- och innovationsproposition presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens strategiska samverkansprogram samlar näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att identifiera innovativa lösningar på våra stora samhällsutmaningar samt bidra till svensk konkurrenskraft.