Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Statens insatser mot arbetskraftsexploatering

Publicerad

Regeringen har beslutat om en skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskning av statens insatser mot exploatering av arbetskraft. Regeringen anser att en effektiv samverkan mellan myndigheterna är centralt för att motverka att människor utnyttjas på arbetsmarknaden. Regeringens ambitioner för samverkan mot arbetslivskriminalitet har höjts och regeringen har avsatt permanenta medel för detta arbete.

-Ingen människa ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Missbruk av olika regelverk och exploatering av människor behöver stoppas. Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och missköter de anställdas arbetsmiljö ska vara kompromisslös, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Riksrevisionen har granskat statens insatser mot arbetskraftsexploatering. Riksdagen överlämnade Riksrevisionens rapport till regeringen den 15 december 2020. Regeringen har nu beslutat om en skrivelse som innehåller regeringens bedömningar och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport.

Regeringen anser att arbetskraftsexploatering är ett allvarligt samhällsproblem och menar att en effektiv samverkan mellan myndigheterna är centralt för att motverka att människor utnyttjas på arbetsmarknaden.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 beslutat att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ska ökas permanent med 30 miljoner kronor i syfte att bland annat öka antalet myndighetsgemensamma kontroller mot arbetslivskriminalitet. Medlen ska fördelas mellan de deltagande myndigheterna. Myndighetssamverkan motverkar fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet och ger myndigheterna förutsättningar att upptäcka och motverka människohandel och människoexploatering. Regeringen har även gett myndigheterna i samverkan i uppdrag att återkomma med förslag på hur samrådet med arbetsmarknadens parter kan utvecklas.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00