Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar i undantaget från det tillfälliga inreseförbudet för personer som bor i Israel

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i det till­fälliga inrese­förbudet till Sverige. Ändringarna gäller undan­taget för personer som bor i ett land utanför EU och ligger i linje med minister­rådets upp­daterade rekom­mendation till EU:s medlems­stater.

Det tillfälliga inrese­för­budet började gälla den 19 mars 2020 och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts efter rekom­men­da­tioner av kom­mis­sionen och EU:s minister­råd. Det senaste beslutet om förläng­ning innebär att inrese­förbudet nu gäller till och med den 31 maj 2021.

Till inreseförbudet finns flera undantag, varav ett gäller personer som är bosatta i vissa angivna länder utanför EU. Dagens beslut innebär att den som är bosatt i Israel ska undantas från inrese­förbudet enbart på den grunden att han eller hon är bosatt där. Även övriga undantag från inrese­förbudet kommer fort­­sätt­ningsvis att vara tillämp­liga på personer som är bosatta i Israel.

Kravet på att en utländsk med­borgare som är undan­tagen från inrese­förbudet, till exempel den som är bosatt i Israel, ska kunna uppvisa ett intyg om negativt provsvar från test­ning för pågå­ende covid-19-infektion vid inresa till Sverige kvarstår.

Coronaviruset är en internationell ange­lägen­het som kräver gräns­över­skridande sam­arbete och koordi­nerade åtgärder. Det är viktigt att vi inom EU fortsatt agerar sam­ordnat för att på bästa sätt skala tillbaka inrese­restrik­tionerna när smitt­skydds­läget föränd­ras till det bättre. Dagens beslut ligger i linje med minister­rådets upp­daterade rekom­menda­tion till EU:s medlems­stater.

Ändringarna träder i kraft den 17 maj 2021.

För mer infor­mation om hur förord­ningen om till­fälligt inrese­förbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polis­myndig­hetens webb­plats för mer infor­mation. Se länkar här intill.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.