Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Användning av biometri i brottsbekämpningen ska utredas

Publicerad

Regeringen avser inom kort att besluta ett kommitté­direktiv som innebär att förut­sätt­ningarna för att använda biometri i brotts­bekämp­ningen ska utredas. Syftet är att fler personer som miss­tänks för brott ska kunna identifieras med hjälp av bland annat finger­avtryck och dna.

Ladda ner:

Biometri och biometriska upp­gifter kan vara väldigt effek­tiva för att identi­fiera och lag­föra brotts­lingar, eftersom den som begår ett brott ofta lämnar spår efter sig. Regel­verket i dag är inte anpas­sat till de tekniska möjlig­heterna att använda biometri i brotts­bekämp­ning, därför behöver lag­stiftningen ses över. Det är också ett önske­mål från polisen.

Dir. 2021:34 Biometri i brottsbekämpningen

– Regeringen vill för­bättra polisens verktyg för att identi­fiera fler som begått brott. Att växa polisen och samtidigt angripa allvarlig brotts­lighet från flera håll är ett högt priori­terat arbete. Som en del av detta behöver vi vässa regel­verket kring möjlig­heterna att använda biometri i brotts­bekämp­ningen, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Den särskilda utredaren ska bland annat:

  • lämna förslag som gör att finger­avtryck, dna, ansikts­bilder eller liknande informa­tion om personer som är miss­tänkta eller dömda för brott kan samlas in för regist­rering i Polis­myndig­hetens register på ett mer enhetligt, hel­täckande och ända­måls­enligt sätt än i dag,
  • lämna förslag som gör att informa­tionen kan lagras i Polis­myndig­hetens register på ett mer enhetligt och ända­måls­enligt sätt än i dag,
  • ta ställning till om Polis­myndig­heten ska kunna använda ansikts­bilder eller finger­avtryck från brotts­utred­ningar för att söka i exempel­vis pass­registret, Trans­port­styrel­sens register över körkort eller Migra­tions­verkets register i syfte att identifiera personer som miss­tänks för brott.

Utredaren ska lämna nöd­vändiga författ­nings­förslag och noga väga behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning mot den enskildes rätt till skydd för sin person­liga integritet.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 februari 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.