Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Fortsatta satsningar på civilsamhällets arbete med utsatta grupper under coronapandemin

Publicerad

I en extra ändringsbudget föreslår regeringen att ytterligare 140 miljoner kronor satsas på civilsamhällets arbete med att stödja utsatta grupper under 2021. Det är det tredje tillskottet av medel under året som ska användas för att stärka organisationernas verksamhet för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin och förändrade behov som är en konsekvens av pandemin. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Föreningslivet bidrar med avgörande insatser under coronapandemin, samtidigt som de drabbas hårt av krisen och dess ekonomiska konsekvenser. När pandemin nu fortsätter att påverka samhället även under årets andra halva skjuter regeringen till ytterligare medel till civilsamhället. Flera av de stödåtgärder som regeringen kommunicerat för företag och arbetsgivare kan även komma civilsamhällets organisationer till del, men det behövs särskilda medel för vissa delar av civilsamhället, t.ex. för organisationer som stöder människor i socialt särskilt utsatta situationer.

100 miljoner till stödverksamhet i kampen mot våld i nära relation, mot våld mot barn, våldsutsatta kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen föreslår att det tillförs ytterligare 100 miljoner kronor under 2021 för organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det nu föreslagna stödet är en fortsättning på de tidigare satsningarna.

Under 2020 avsattes 100 miljoner kronor för samma ändamål och i början av 2021 ytterligare 40 miljoner kronor. Regeringen har också lämnat förslag i vårändringsbudgeten om ytterligare 90 miljoner kronor till samma ändamål. Medlen syftar till att stödja ovan nämnda organisationer som med anledning av pandemin behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov under 2021 Stödverksamheter kan bland annat avse ökad närvaro på nätet för att nå ut till utsatta grupper.

Sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta

Utöver satsningen på utsatta barn och våldsutsatta föreslår regeringen även att det tillförs ytterligare 40 miljoner kronor under 2021 för att stärka civilsamhällets arbete med sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta. Organisationer som arbetar med sociala och humanitära insatser vittnar om ökad efterfrågan från delvis nya grupper som drabbas av exempelvis psykisk ohälsa, arbetslöshet och bostadslöshet under pandemin. Under 2020 avsattes 50 miljoner kronor för detta ändamål och i början av 2021 ytterligare 60 miljoner kronor. Regeringen har också lämnat förslag i vårändringsbudgeten om ytterligare 50 miljoner kronor i stöd till civilsamhällets arbete med att stödja utsatta grupper under 2021.

Regeringens förslag innebär att det tillförs ytterligare 140 miljoner kronor för 2021 för ideella organisationers arbete mot ökad utsatthet med anledning av pandemin i denna extraändringsbudget. Detta innebär att dessa insatser totalt sett, inklusive de satsningar som regeringen föreslår i vårändringsbudgeten, kommer att uppgå till sammanlagt 380 miljoner kronor under 2021.

Regeringen återkommer med information om hur nu aviserade medel ska fördelas. Vad gäller ansökningsförfarande med mera kommer information på Socialstyrelsens respektive Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplatser.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.